A A A

Wynagrodzenie jest dla Klienta oczywiste i ustalane w sposób przejrzysty.

Zasady ustalania wynagrodzeń:

Ryczałt miesięczny – stały.


Strony ustalają w umowie kwotę, która będzie stanowiła stałe wynagrodzenie miesięczne Kancelarii za bieżącą obsługę prawną (usługi i gotowość).
W tym przypadku Kancelaria nie przedstawia szczegółowego raportu o wykonanych usługach w połączeniu z nakładam pracy (czasu pracy).
 

Ryczałt miesięczny - z limitem czasu pracy.


Strony ustalają w umowie kwotę, która będzie stanowiła stałe wynagrodzenie miesięczne Kancelarii za obsługę prawną (usługi i gotowość). Tak ustalone wynagrodzenie powiązane jest jednak z limitem czasu pracy. Ustala się maksymalną ilość godzin pracy Kancelarii w danym miesiącu w ramach ustalonego limitu kwotowego (np. 10 lub 30 godzin). Przekroczenie limitu skutkuje automatycznie naliczaniem wynagrodzenia za efektywnie przepracowany czas ponad ustalony limit. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia za godzinę pracy (stawkę godzinową). „Niewykorzystany” limit czasu pracy w ramach ryczałtu nie przechodzi na następny miesiąc. Rozliczenie następuje za okresy miesięczne.
 

Wynagrodzenie wg. stawki godzinowej


W umowie strony ustalają wysokość wynagrodzenia za godzinę faktycznej pracy Kancelarii. Kancelaria prowadzi szczegółową ewidencję czasu pracy, w której podaje kto pracę wykonał, rodzaj wykonanej pracy, osobę dającą zlecenie i datę zlecenia, datę wykonania pracy i poświęcony na to czas. Kancelaria prowadzi szczegółową ewidencję czasu pracy – według ustalonego wzoru – na podstawie której wystawia faktury.
 

Wynagrodzenie z tytułu prowadzenia odrębnie zleconych spraw.

Wynagrodzenie ustalane jest:
- odrębnie dla każdej sprawy przy przyjęciu zlecenia lub
- według zasad określonych w umowie o świadczenie stałej obsługi prawnej.
Ustalenie wysokości wynagrodzenia odrębnie dla danej sprawy przy przyjęciu zlecenia jest wynikiem rodzaju zleconej sprawy i ustaleń stron. Kancelaria posługuje się też przy ustalaniu wynagrodzenia obowiązującymi stawkami wynagrodzenia radców prawnych ustalonych przez Ministra Sprawiedliwości. Uregulowanie zasad rozliczeń w umowie (ramowej) jest korzystne z uwagi na to, że pozwala uniknąć poświęcania stale czasu na ustalanie wynagrodzenia w przypadku wielości spraw.
 

Inne koszty związane z obsługą prawną:


1. Przy otwarciu zlecenia w sprawie sądowej, egzekucyjnej, upadłościowej i innych Kancelaria może umówić się Klientem w sprawie zapłaty umówionej kwoty na poczet kosztów (wydatków). Zapłaconą kwotę Kancelaria uwzględnia w końcowym rozliczeniu. W aktach sprawy Kancelaria prowadzi szczegółową ewidencję kosztów (wydatków).

2. Poniesione przez Kancelarię koszty związane z zleconą sprawą podlegają rozliczeniu (zwrotowi). Zawsze prowadzimy ewidencję kosztów. Mogą to być koszty z tytułu:
- uiszczania opłat skarbowych, pocztowych, sądowych i administracyjnych;
- kosztów dojazdów;
- kosztów podróży (w tym noclegu  - hotel, etc.);

3. Za czas pobytu prawnika w podróży nalicza się wynagrodzenie według umowy.

Wskazujemy, że zasada ponoszenia takich kosztów przez Kancelarię usprawnia prowadzenie sprawy, a przy tym zwalnia Klienta (jego służby księgowe) z dodatkowych czynności związanych z tymi kosztami. Z praktyki wiemy, że jest to rozwiązanie wielce pożądane.
 

Zasadą Umowa


Szczegółowe zasady współpracy określa umowa o obsługę prawną, w której staramy się w sposób wyczerpujący uregulować wszelkie sprawy związane z obsługą prawną (w tym zasady rozliczeń finansowych).